หน้าหลัก > กิจกรรม

เข้าร่วมกิจกรรม วันลอยกระทง
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 (เวลา 18.00 – 22.00 น.) ผศ.พิเศษ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทย ...
22 พ.ย. 61
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
" 5 ธันวาคม วันชาติไทย "
ความเป็นมาของวันชาติไทย        สำหรับประเทศไทย เราเคยได้มีการกำหนดให้วันที่ 24 ม ...
5 ธ.ค. 61
อบรม "เทคนิคการออกข้อสอบการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู"
1. อาจารย์อาภาภรณ์  พุฒเอก2. อาจารย์สุวรรณา  หัดสาหมัด ...
20 ธ.ค. 61 - 21 ธ.ค. 61
ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กิจกรรมปัจจุบัน