เกี่ยวกับหลักสูตร 关于专业


ความเป็นมาของหลักสูตร

                แพทย์แผนจีนเป็นศาสตร์การแพทย์ที่เห็นผลการรักษาได้อย่างรวดเร็ว มีผลข้างเคียงน้อย โดยหลักการและทฤษฎีการแพทย์แผนจีนได้ถูกบันทึกและพัฒนาสืบต่อกันมานานกว่า 5,000 ปี ทั้งยังได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO) จากแพทย์ทั่วโลกในฐานะการแพทย์แบบองค์รวมในระบบสุขภาพโลก และในปัจจุบันมุมมองการดูแลสุขภาพที่มุ่งเน้นที่ “ทุกคนควรมีสุขภาพที่ดี”

 

ปรัชญาของหลักสูตร

                วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มุ้งเน้นผลิตบุคลากรวิชาชีพทางการแพทย์แผนจีนที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวม สามารถประยุกต์ใช้กับแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์ทางเลือกอื่นอย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถดำรงตนเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ทั้งยังมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ( แพทย์แผนจีนที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวม สามารถทำงานร่วมกับสหวิชาชีพตามบริบทของสังคมไทย และสังคมยุคใหม่ )

การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของการจัดทำหลักสูตร

สโลแกน

อยากเปิดโลก ลองเปิดใจ หมอแผนจีนสวนนัน  ที่จะนำท่านเข้าสู่การดำเนินธุรกิจสุขภาพและสมุนไพรที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายผู้ค้าจากประเทศจีน