หลักสูตรและการเรียนการสอน 课程和指导


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

    1) เพื่อผลิตบัณฑิตทางการแพทย์แผนจีนที่มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญสาขาแพทย์แผนจีนและสามารถประกอบวิชาชีพโรคศิลปะสอดคล้องกับมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง    

    2) สร้างและผลิตงานอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนจีน

    3) เป็นผู้ทรงความรู้ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • แพทย์แผนจีนในโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนและอื่นๆ
  • ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านการแพทย์แผนจีน เช่น คลินิกแพทย์แผนจีน คลินิกแพทย์ทางเลือกการผลิตยาสมุนไพรจีนทั้งในโรงงาน ร้านขายยาสมุนไพร ธุรกิจด้านส่งเสริมสุขภาพและความงามการดูแลผู้สูงอายุ การปลูกและดูแลสมุนไพรจีน
  • อาจารย์ นักวิจัย ในมหาวิทยาลัย
  • นักวิชาการสาธารณสุขและนักวิชาการทั่วไป
  • อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาจีน และการแพทย์แผนจีนที่สามารถทำงานในกลุ่มประเทศอาเซียน

    รูปแบบของหลักสูตร                                                                                                                                                             

1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพ  6  ปี  (5+1)

2 ภาษาที่ใช้                                  

ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ                        

3 การรับเข้าศึกษา 

    รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่เข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี

4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

               หลักสูตรความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีน เทียนจิน(Tianjin University of Traditional Chinese Medicine) , สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 5 การให้ปริญญากับผู้สำเร็จการศึกษา

               ให้ปริญญาร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีน เทียนจิน (Tianjin University of Traditional Chinese Medicine)

 6 สถานที่จัดการเรียนการสอน 

                มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม และมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีน เทียนจิน (Tianjin University of Traditional Chinese Medicine) (มหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านการฝังเข็มอันดับหนึ่งในประเทศจีน) และ ฝึกงานในโรงพยาบาลชั้นนำในกำกับของมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีน เทียนจิน (โรงพยาบาลในกำกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีน เทียนจิน แห่งที่ 1 2 และ 3)

 หลักสูตร

1.  จำนวนหน่วยกิต

  •         รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 198 หน่วยกิต

2  โครงสร้างหลักสูตร

  •         โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการดังนี้
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า

30 หน่วยกิต

    กลุ่มภาษา

12 หน่วยกิต

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

 9 หน่วยกิต

    กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 9 หน่วยกิต

2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า                          162  หน่วยกิต
         2.1. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                            56 หน่วยกิต
         2.2. วิชาชีพเฉพาะ

76 หน่วยกิต

              - วิชาบังคับเรียน

68 หน่วยกิต

              - วิชาเลือก

  8 หน่วยกิต

        2.3. วิชาฝึกเวชปฏิบัติ

30 หน่วยกิต

3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

 6  หน่วยกิต

         รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า                           198 หน่วยกิต
 
จุดเด่นของหลักสูตร

ข้อได้เปรียบ

- พื้นที่โดยรอบไม่มีมหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรการแพทย์แผนจีน

- บุคลากรทางการแพทย์แผนจีนเป็นที่ต้องการของตลาด

- พื้นที่ให้บริการมีโรงเรียนภาษาจีน และประชาชนในพื้นที่มีเชื้อสายจีน

- อาจารย์ บุคลากรที่พร้อมทุกสาขา

- ในอนาคต จะขยายศูนย์ความเป็นเลิศทางสหเวช สู่วิทยาเขตระนอง อุดรธานี เพื่อรองรับ AEC