อาจารย์ 讲师ชื่อ-นามสกุล : นายแพทย์ธวัช บูรณถาวรสม
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน
文梦贤

ประวัติการศึกษา
      ๒๕๒๕       ปริญญาตรีแพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      ๒๕๓๗       อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน กระทรวงสาธารณสุข
      ๒๕๔๓       ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง
      ๒๕๔๕       ประกาศนียบัตรเลเซอร์ทางตจวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี
      ๒๕๔๕       อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว
      ๒๕๔๘       ประกาศนียบัตรการฝังเข็ม-รมยา กระทรวงสาธารณสุข
      ๒๕๕๓       ประกาศนียบัตรการฝังเข็ม-รมยา มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประวัติการทำงาน
      2529-2531              ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
      2532-2539             แพทย์ประจำโรงพยาบาลจัตุรัสจังหวัดชัยภูมิ
      2540-2548            ผู้อำนวยการศูนย์กามโรค จังหวัดนครราชสีมา
      2549-2556             นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สถาบันการแพทย์ไทย-จีน
      2557-2559             ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์ไทย-จีน
      2560-ปัจจุบัน           หัวหน้าสาขาการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ
      1. การรักษาปวดประสาทไซแอติก(sciatica) ด้วยการฝังเข็มตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน ในวารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2557
      2. การฝังเข็มร่วมรักษาโรค บรรณาธิการ 2557
      3. สมุนไพรไทย-จีนที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ ผู้แต่ง 2558
      4. ตำราการฝังเข็ม-ลนยา เล่ม 1 ผู้แต่ง 2558
      5. พจนานุกรมศัพท์แพทย์แผนจีน (จีน-ไทย-อังกฤษ) เล่ม 2 บรรณาธิการ 2559
 

เว็บไซด์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/tawat_bu

ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์ มุกดา โทแสง
ตำแหน่ง : อาจารย์
木珠儿
ประวัติการศึกษา
     พจ.ม. การแพทย์แผนจีนมหาบัณฑิต(อายุรกรรมภายในทางการแพทย์แผนจีน) มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ.๒๕๕๗
     พจ.บ. ฝังเข็ม รมยาและการนวด(นักเรียนดีเด่น) มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๕๔

ประวัติการทำงาน 
     พ.ศ.๒๕๕๘ ทำงานเป็นอาจารย์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
     เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน

ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ
     MukdaTosaeng, Wanpen Buahom, Apaporn  Putak. Employment Status Of the traditional Chinese medicinegraduates in Thailand.2017. In Proceedings of 2nd USM-International Conference on Social Sciences (USM-ICOSS201723-25 August 2017, Penang, MalaysiaSchoolof Social Sciences, Universiti Sains Malaysia, pp.
     Orawan Sinpaiboonlert, Mukda Tosaeng . A review literature on the treatment of  Cervical radiculopathy. 2017. In Proceedingsof 2nd USM-International Conference on Social Sciences (USM-ICOSS) 2017. 23-25August 2017, Penang, Malaysia. School of Social Sciences, Universiti SainsMalaysia, pp.

เว็บไซด์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/mukda_to

ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์สุวรรณา หัดสาหมัด
ตำแหน่ง : อาจารย์
苏雅文
ประวัติการศึกษา 
     พจ.ม. ฝังเข็ม นวดและทุยหนา มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน,สาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ.๒๕๕๗
     พจ.บ. การแพทย์แผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๕๔

ประวัติการทำงาน 
     พ.ศ.๒๕๕๘ ทำงานเป็นอาจารย์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
     เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน

ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ 
      Suwanna Hadsamad, Jirawat Sudsawart.The Attitude of Traditional Chinese Medicine of People in the SouthernArea. 2017. International Journal of Advances in ScienceEngineering and Technology. Institute ofResearch and Journals, IndiaVol-5,Iss-2, Spl.Issue-1, 2017, pp 58-61.
      Suwanna Hadsamad, Wanpen Buahom, Jirawat SudsawartThe Study of Health Behaviors of Traditional Chinese Medicinein Ranong Province2017InProceedings of 2nd USM-International Conferenceon Social Sciences (USM-ICOSS201723-25 August2017, Penang, MalaysiaSchool of Social Sciences, USM., pp 183-190.

เว็บไซด์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/suwanna_ha

ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์ อรวรรณ สินไพบูลย์เลิศ
ตำแหน่ง : อาจารย์
松雪玉
ประวัติการศึกษา
      พจ.ม การแพทย์แผนจีนมหาบัณฑิต (สูตินารีเวชศาสตร์การแพทย์แผนจีน) มหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๕๗
      พจ.บ การแพทย์แผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๕๔

ประวัติการทำงาน
      พ.ศ.๒๕๕๘ ทำงานเป็นอาจารย์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน

ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ
      Orawan Sinpaiboonlert,Phatpong Kamoldilok. The Attitude of Traditional Chinese Medicine of People inthe Southern Area. 2017. In Proceedings of Academics World 59th InternationalConference. 18-19 March 2017, Seoul, South Korea. Institute of Technology andResearch, India. pp 17-19.
      Orawan Sinpaiboonlert, Mukda Tosaeng,Apaporn Putake. A review literature on the treatment of Cervical radiculopathy.2017. In Proceedings of 2nd USM-International Conference on Social Sciences(USM-ICOSS) 2017. 23-25 August 2017, Penang, Malaysia. School of SocialSciences, Universiti Sains Malaysia, pp.
 


เว็บไซด์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/orawan_si

ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์วันเพ็ญ บัวหอม
ตำแหน่ง : อาจารย์
齐明月

ประวัติการศึกษา
     พจ.ม. การแพทย์แผนจีนมหาบัณฑิต (กุมารเวชศาสตร์) มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ.๒๕๕๘
     พจ.บ. การแพทย์แผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๕๕

ประวัติการทำงาน 
     พ.ศ.๒๕๕๙ ทำงานเป็นอาจารย์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
     เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน

ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ 
     MukdaTosaeng, Wanpen Buahom, Apaporn  Putak. Employment Status Of the traditional Chinese medicinegraduates in Thailand.2017. In Proceedings of 2nd USM-International Conference on Social Sciences (USM-ICOSS201723-25 August 2017, Penang, MalaysiaSchoolof Social Sciences, Universiti Sains Malaysia, pp.
     SuwannaHadsamad, Wanpen Buahom, Jirawat SudsawartThe Study ofHealth Behaviors of Traditional Chinese Medicine in Ranong Province2017In Proceedings of 2ndUSM-International Conference on Social Sciences (USM-ICOSS201723-25 August 2017,
Penang,MalaysiaSchool of Social Sciences, USM.,pp 183-190.


เว็บไซด์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/wanpen.ch

ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์อาภาภรณ์ พุฒเอก
ตำแหน่ง : อาจารย์
苏莲
ประวัติการศึกษา 
      พจ.ม. ฝังเข็ม นวดและทุยหนา มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน,สาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ.๒๕๕๗
      พจ.บ. การแพทย์แผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๕๔

ประวัติการทำงาน 
      พ.ศ.๒๕๕๘ ทำงานเป็นอาจารย์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ 
       Mukda Tosaeng, Wanpen Buahom, Apaporn  Putak. Employment Status Of the traditional Chinese medicine graduates inThailand.2017. In Proceedings of 2nd USM-International Conference on Social Sciences (USM-ICOSS201723-25 August 2017, Penang, MalaysiaSchoolof Social Sciences, Universiti
SainsMalaysia, pp.
       Orawan Sinpaiboonlert, Mukda Tosaeng, Apaporn Putake. A reviewliterature on the treatment of Cervical radiculopathy. 2017. In Proceedings of2nd USM-International Conference on Social Sciences (USM-ICOSS) 2017. 23-25August 2017, Penang, Malaysia.
School of Social Sciences, Universiti Sains Malaysia, pp.เว็บไซด์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/apaporn_pu